Martin, Kissell & Pushee, PC complies with Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. For assistance, please call 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-508-337-8555 (TTY:1-508-337-8555)。

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-508-337-8555 (телетайп: 1-508-337-8555).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-8555-337-508) رقم .(508-337-8555-1 :والبكم الصم ھ

ប្រយ័ត្ន៖  áž”ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  áž…ូរ ទូរស័ព្ទ 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555)។

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-508-337-8555 (ATS : 1-508-337-8555).

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555)번으로 전화해 주십시오

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpÅ‚atnej pomocy jÄ™zykowej. ZadzwoÅ„ pod numer 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555) पर कॉल करें।

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  1-508-337-8555 (TTY: 1-508-337-8555).